Kitap Listesi :

1. Taşçı H : İnsan Anatomisi.
GATA Yayınları : 12, GATA Basımevi Ankara, 1986.

2. Aybar S, Taşçı H : Cerrahi Enfeksiyonlar.
“ Genel Cerrahi ” Ed. Selçuk Aybar, Nobel Tıp Kitapevi, s.38, İstanbul, 1991.

3. Taşçı H : Fetal dopamin sentez eden hücrelerin transplantasyonu. “ Organ Naklinde Ahlak, Adalet, Ticaret ” .
Türkçe çeviri Ed. Ekrem Erek. Springer-Verlag ve Nobel Tıp Kitapevleri Ltd. Şti. s. 320, İstanbul,1994.

4. Taşçı H, Pekmezci S: Peptik Ülser Perforasyonları.
İntraabdominal İnfeksiyonlar, Ed. Kalafat H, Bilimsel Tıp Yayınevi, s.49-53, İstanbul , 1998.

Yayın Listesi :

1. Taşçı H. sayı anomalisi ile hacim ve yapı anomalisi gösteren böbrekler üzerinde anatomik araştırmalar.
Edirne Tıp Fakültesi Dergisi, 1: 218, 1979.

2. Teziç G, Taşçı H, Kuran O. Böbrek arter anomalisi.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 11: 418, 1980.

3. Teziç G, Taşçı H: N. Ischiadicus’un çıkış variasyonları ve literatürde rastlanılmayan üç vakanın tartışılması.
Cerrahpaşa Tıp Bülteni, 15: 71, 1983.

4. Arman B, Erdoğ G, Coşkun H, Taşçı H. Kalp ameliyatlarından sonra santral venöz basıncın sol innominata ven ( brachiocephalica ) ile takibi.
Cerrahpaşa Tıp Bülteni, 16: 73, 1984.

5. Atlan A, Koç E, Göker B, Taşçı H, Göney E. Subkostosternal diafragma ( Morgagni ) hernisi.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 16: 107, 1985.

6. Atlan A, Göney E, Göker B, Taşçı H. Primer indirekt inguinal hernili hastalarda uyguladığımız asini ve anatomik tamir yöntemlerinin 2-6 yıllık sonuçları.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 16: 162-165, 1985.

7. Taşçı H. İnsan Anatomisi.
GATA yayınları, 12, GATA Basımevi Ankara, 1986.

8. Perek S, Uras C, Perek A, Taşçı H. Total gastrektomilerde mortalite ve morbiditeyi etkileyen faktörler.
Ulusal Cerrahi Dergisi, 3: 82, 1987.

9. Perek S, Perek A, Taşçı H, Ayan F. Meme başı akıntılarının klinik değerlendirmesi.
Ulusal Cerrahi Dergisi, 3: 892, 1987.

10. Taşçı H, Müftüoğlu A, Çiçek Y. Musculus Adductor Pollicis’in orijininin incelenmesi.
Deniz Tıp Bülteni, 4: 27, 1987.

11. Kalafat H, Öneş S, Taşçı H. Munchausen Sendromu.
Çağdaş Cerrahi Dergisi, 4:284, 1987.

12. Göksoy E, Sarıyer M, Yalçınkaya AS, Taşçı H. Hematolojik hastalarda splenektomi endikasyonları.
Medica, 3:33, 1987.

13. Bükey Y, Özçelik F, Çiçek Y, Koç AE Yiğitbaşı R, Taşçı H, Ekstrahepatik safra yolları karsinomu.
Deniz Tıp Bülteni, 4:12, 1987.

14. Bükey Y, Çiçek Y, Kayabaşı B, Özçelik F, Kaya R, Taşçı H. Familial poliposis.
Deniz Tıp Bülteni, 4:17, 1987.

15. Çekiç Y, Taşçı H, Sasılmaz M, Arifoğlu Y, Çiçek Y.A. Renalis’in eksternal ve internal dağılımının korozyon yöntemi ile incelenmesi.
Deniz Tıp Bülteni, 4:5, 1987.

16. Yiğitbaşı R, Çiçek Y, Bükey Y, Özçelik F, Taşçı H. Postoperatif ileus yöntemi ve nasogastrik tüpün yeri.
Deniz Tıp Bülteni, 4:15, 1987.

17. Bükey Y, Özçelik F, Çiçek Y, Yiğitbaşı R, Taşçı H. Diferansiye tiroid karsinomlarında tedavi seçimi.
Deniz Tıp Bülteni, 4:23, 1987.

18. Alver O, Kayabaşı B, Özcan M, Taşçı H. Gastroduodenal ülser için trunküler vagotomi ile birlikte açık veya submukosal ön pilorektomi ( Aust-Holle ) işlemi.
Medica, 4:15, 1988.

19. Geçioğlu A, Kalafat H, Taşçı H. Mide leiomyoblastomu. Medika, 18:1988.

20. Önen K, Aybar S, Sarıyar M, Büyükyıldız G, Göksoy E, Taşçı H, Kalafat H, Kural AR, Ataman R, Ülkü U, Erek E, Serdengeçti K. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Böbrek transplantasyonu uygulamalarının sonuçları.
Çağdaş Cerrahi Dergisi, 3:172, 1989.

21. Önen K, Sarıyar M, Ataman R, Ülkü U, Erek E, Serdengeçti K, Göksoy E, Kural AR, Kalafat H, Taşçı H, Büyükyıldız G, Çarin M. Böbrek transplantasyonu sonuçlarımız.

22. Taşçı H, Kalafat H, Pekmezci S, Öz F. Tiroglossal kist karsinomu. Olgu bildirisi.
Çağdaş Cerrahi Dergisi, 4:52, 1990.

23. Sarıyar M, Kalafat H, Ataman R, Büyükyıldız G, Tekin A, Taşçı H. Uzun süreli hemodiyaliz için snuff-box arterio-venöz fitül.
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi, 21:589,1990.

24. Çiçek Y, Akay K, Tuna MY, Özgültekin R, Taşçı H. Sekonder yara iyileşmesinde kullanılan topikal maddelerin yara iyileşmesini hızlandırıcı etkilerinin deneysel olarak karşılaştırılması.
SBAD. 3:217,1992.

25. Göksel S, Akı H, Öz B, Calay Z,Çiçek Y, Taşçı H, Özkay G. Crohn hastalığı ve hastalıksız rektumda adenokrasinum ( olgu bildirisi ).
Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, 2:199.1992.

26. Çiçek Y, Taşçı H, Gökdoğan C, Öneş S, Göksel S. Intraabdominal ectopic thyroid.
Br J Surg, 80, 316, 1993.

27. Toprak M, Kahraman G, Yıldırım, Yıldız Z, Taşçı H, Çiçek Y. Atnalı böbrek.
Morfoloji Dergisi, 1:29, 1993.

28. Kahraman G, Yıldırım M, Yıldız Z, Tuna Y, Çiçek Y, Taşçı H. Karaciğer ve pankreasın gelişimi.
Morfoloji Dergisi, 1:35, 1993.

29. Taşçı H, Çiçek Y, Pekmezci S, Gökdoğan C, Öneş S. Laparoskopik kolesistektomi. İlk yüz vakalık serinin incelenmesi.
Çağdaş Cerrahi Dergisi, 7: 68, 1993.

30. Taşçı H, Pekmezci S, Çiçek Y, Elçevik M. Karaciğer dev kavernöz hemanjiom enükliasyonu.
Çağdaş Cerrahi Dergisi, 7:248, 1993.

31. Taşçı H, Çiçek Y, Özçelik MF, Sayan M, Pekmezci S, Öneş S, Gökdoğan C. Shouldice yöntemiyle inguinal herni onarımı.
PTT Hastanesi Tıp Dergisi, 15: 117, 1993.

32. Çiçek Y, Taşçı H, Gökdoğan C, Öneş S, Gazioğlu E, Çarkman S, Pekmezci S. Colorectal cancer in patients younger than forty years of age.
Acta Chir Belg, 93:258, 1993.

33. Çiçek Y, Ayan F, Çarkman S, Gazioğlu E, Pekmezci S, Taşçı H. Intestinal perforation due to phytobesoar obstruction.
Acta Chir Belg, 93:92, 1993.

34. Perek S, Taşçı H, Perek A, Çarkman S: Canserisation d’un kyste des tractus thyreoglosse.
Ann Chir, 47:443, 1993.

35. Akanlınsel T, Çiçek Y, Pekmezci S, Taşçı H, Gökdoğan C, Öneş S. Umblical endometriosis following blunt trauma.
J of Obst and Gyn, 14:208, 1994.

36. Taşçı H, Pekmezci S, Gezer A, Danch A. Laparoskopik uterus suspansiyonu: olgu bildirisi.
End. Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 1997; 4(1):13-16.

37. Pekmezci S, Altınlı E, Durgun AV, Artış T, Dervişoğlu S, Taşçı H. Dalağın Paraziter Olmayan Kistleri.
Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1997:11 (2):114-117.

38. Pekmezci S, Kaptan M, Taşçı H, Erkut S, Dervişoğlu S, Ekstraadrenal Retroperitoneal Feokromasitoma.
Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1997; 11 (4):238-240.

39. Pekmezci S, Gezer A, İlvan Ş, Taşçı H, Öneş S. Dermoid Kistlerde Malign Değişim: Olgu sunumu ve güncel literatürün incelenmesi.
İstabul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, 1998; 2(1):12-15.

40. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Eroğlu E, Durgun AV, Taşçı H. Littre Fıtığı ( Olgu sunumu ).
Çağdaş Cerrahi Dergisi, 1998: 12(4):213-214.

41. Yavuz N. Pekmezci S, Ertem M, Ergüney S, Taşçı H. Gastroözefageal Reflü Hastalığında Laparoskopik Posterior Parsiyel Fundoplikasyon ( Toupet işlemi ).
End. Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi, 1999; 6:34-37.

42. Pekmezci S, Sarıbeyoğlu K, Mat C, Taşçı H, Çiçek Y, Öneş S. Pyoderma gangrenosum: An Idiopathic Case and Recurrence After Surgery.
Surgery 1999; 126 (1):85-87.

43. Taşçı H, Pekmezci S, Altınlı E, Sarıbeyoğlu K. Akalazya Tedavisinde Torakoskopik Özefagokardiyomiyotomi.
End. Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi ( Baskıda ).